TUSMER ANATOMİ

 • Instructor: tusmer tus
 • Lectures: 11
 • Quizzes: 3
 • Duration: 10 weeks

BAŞ VE BOYUN
Cranium (Kafa) Kemikleri
• Santral sinir sistemi yapılarını içeren Neurocranium ve yüz iskeletini oluşturan Viscerocranium’dan oluşur.
Neurocranium: Beyin ve beyinciğin yerleştiği
cavitas crani’yi saran bölüm
Viscerocranium: Neurocranium iskeleti dışında yüz
iskeletini saran bölüm
• Os frontale (1)
• Os parietale (2)
• Os temporale (2)
• Os sphenoidale (1)
• Os occipitale (1)
• Os ethmoidale (1)
• Maxilla (2)
• Mandibula (1)
• Os palatinum (2)
• Os nasale (2)
• Os zygomaticum (2)
• Os lacrimale (2)
• Concha nasalis inferior (2)
• Vomer (1)
• Os hyoideum(1)
• Tabloda yer alan kemikler, üzerlerinde bulunan önemli yapılar ve bu yapıların içinden geçenler özet olarak
aşağıda verilmiştir:
NEUROCRANIUM
Neurocranium’da yer alan kemikler ve üzerindeki önemli yapılar:
• Os frontale
— Glabela; iki arcus superciliaris’ler arasındaki alan
— Fossa glandula lacrimalis; gözyaşı bezinin oturduğu çukur.
— Sinus frontalis; os frontale havalı kemiklerdendir.
— Frontal kemik yeni doğanda tüm fontanellerin yapısına katılır.
• Os parietale
— Sulcus arteria meningea media, içinde a. meningea media seyreder.
— Sulcus sinus sigmoideus, sinus sigmoideus’un oturduğu oluktur.
• Os temporale
— Porus acusticus externus, meatus acusticus externus; dış kulak yolu
— Fossa mandibularis, art. temporomandibularis yapısına katılır.
— Proc. articularis, arcus zygomaticus başlangıcında yer alır.
— Fissura (tuberculum articulare) petrotympanica (Glasser yarığı), chorda tympani geçer.
— For. stylomastoideum, n. facialis buradan geçerek craniyum’u terk eder.
— Canalis caroticus, a. carotis interna geçer.
— Canalis n. facialis, n. facialis geçer ve kanal içerisinde üç dal (n. petrosus major, chorda tympani ve n. stapedius)
verir ve ganglion geniculi burada bulunur. Cranium kemikleri içinde en uzun seyir gösteren cranial sinirdir.
— Impressio trigeminale, n. trigeminus’a ait ganglion trigeminale yer alır.
— Meatus acusticus internus, n. vestibulocochlearis, n. facialis ve n. intermedius ile a.v. labrynthi geçer.

— Sulcus n. petrosus major, sulcus n. petrosus minor, tegmen tympani, proc. zygomaticus, proc. mastoideus,
sulcus sinus sigmoidei kemikte bulunan diğer önemli yapılardır.
• Os sphenoidale
— Fissura orbitalis superior, n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens, n. ophtalmicus (n. lacrimalis, n.
frontalis ve n. nasociliaris dalları) ve v. ophtalmica superior geçer.
— Fossa hypophsialis, gl. hypophsialis oturur (sella turcica)
— Sulcus caroticus, a. carotis interna canalis caroticus’tan çıktıktan sonra bu sulcus’da seyreder.
— Canalis opticus, fossa crani media’yı orbita boşluğuna bağlar. N. opticus ve a. ophtalmica geçer.
— For. rotundum, n. maxillaris geçer ve fossa crani media’yı fossa pterygopalatina’ya bağlar.
— For. ovale, n. mandibularis geçer ve fossa crani media’yı fossa infratemporalis’e bağlar.
— For. spinosum, a. meningea media ve n. mandibularis’in meningeal dalı geçer ve fossa crani media’yı fossa
infratemporalis’e bağlar.
— Sinus sphenoidalis, corpus bölümünde yer alır havalı kemiklerdendir.
— Processus pterygoideus, ala major’lerden aşağı doğru uzanan yarasanın bacakları benzeri uzantılardır. Lamina
medialis ve lamina lateralis’ler arasında fossa scaphoidea ve tabanda sulcus pterygoideus (palatin kemik ile
eklemleşince canalis pterygoideus haline gelir) bulunur. Lamina medialis’in ucunda hamulus pterygoideus (m.
tensor veli palatini kirişi buradan geçer) bulunur.
• Os occipitale
— Clivus,iç yüzde os sphenoidale’ye uzanan bölümünde yer alır, bulbus ve pons oturur.
— Canalis nevri hypoglossi, n. hypoglossus geçer.
— Sulcus sinus sigmoidei, sinus sigmoideus’un bir bölümü burada bulunur.
— Incicura jugularis, temporal kemikteki incicura jugularis ile beraber for. jugulare’yi oluşturur***
— Condylus occipitalis, atlas’ta bulunan eklem yüzü ile birleşerek art. atlantooccipitalis’i oluşturur.
— For. magnum, cranium’daki en büyük deliktir. Medulla spinalis bu delikten sonra cranium içerisinde medulla
oblangata olarak uzananır. Ayrıca bu delikten a. vertebralis ve dalları(a. spinalis anterior ve posterior), C1-3
spinal dallar, n. accesorius’un spinal bölümleri geçer.
— Protuberantia occipitalis externa, dış arka yüzde en çıkıntılı nokta.
• Os ethmoidale
— Foramina cribrosa, fila olfactori’lar geçer.
— Crista gali, lamina cribrosa’ların arasından uzanan gaga şekjlindeki yapıdır.
— Cellulae ethmoidalis anterior, medius ve posterior
— Concha nasalis superior ve media, içerdiği bu yapılar sebebiyle havalı kemik olarak kabul edilir.
— Processus uncinatus, meatus nasi medius üzerinde uzanır ve sinus maxillaris açılma ağzını sınırlar.
— Bulla ethmoidalis, cellulae ethmoidalis anterior’ların oluşturduğu mukoza altı kabarık alan
— Hiatus semilunaris, bulla ethmoidalis ve proc. uncinatus arasında yarım ay şeklindeki alan

 • Overview 0/3

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.

 • Basics 0/6

  In this section you'll learn some basic concepts of programming languages and how to use them. You'll also learn how to write clean code using different code editors and tools.

 • Advanced 0/4

  In this section you'll learn some core concepts of Object Oriented Programming. You'll also learn how to structure the data, debug and handling exceptions.

 • Conclusion 0/1

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

There is no review for this course

Price

$50.00

Rating

Not enough ratings to display

Eğitimlerimiz Hakkında Sizi Aramamızı İster misiniz?