Tusmer kayıt kuralları

UYARI: Lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi imzalamadan önce 12 punto olarak print ederek okuyunuz.

KAYIT SÖZLEŞMESİ
MADDE-1
TARAFLAR:
Adı Soyadı veya Ticari Unvanı: TUSMER Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri–Uğur MİT
(Bu sözleşmede bundan sonra TUSMER olarak anılacaktır.)
T.C Kimlik veya Vergi Numarası: 6220010219
Bildirime esas adresi: Meşrutiyet Mah. Selanik 2 caddesi No: 60/16 Kızılay – ANKARA
Telefon Numarası: 0312 418 5 418
Mail Adres: ugurmit@tusmer.com

Adı Soyadı :……………………………………………. Bu sözleşmede bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.)
T.C Kimlik Numarası:
Bildirime esas adresi:
Telefon Numarası:
Mail Adres:

MADDE-2
SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) için TUSMER tarafından verilecek ÖZEL TUS HAZIRLIK DERS
NOTLARI ve buna ek olarak düzenlenecek eğitimlere katılım şartlarını belirlemek için karşılıklı
mutabakat ile tanzim ve imza edilmiştir.

MADDE-3
TANIMLAR
3.a) TUS Eğitimleri aşağıdaki branşlarda düzenlenecektir. Derslerin sürelerini belirleme hakkı TUSMER’e aittir.
• Anatomi.
• Farmakoloji.
• Patoloji.
• Fizyoloji.
• Biyokimya.
• Mikrobiyoloji
• Dâhiliye.
• Pediatri.
• Kadın Doğum.
• Küçük Stajlar.
• Genel Cerrahi.

3.b) Uzun dönem Grubu: Tıp Fakültelerinin eğitim döneminde başlayıp, Tıp Fakültelerinin eğitim dönemi sonunda biten dönemini ifade eder ve 3.a maddesinde belirtilen konularda eğitim ve ders notlarını içerir. Eğitim dönemi başlangıç tarihi, katılımcının fakültenin beşinci sınıfına başladığı tarihte başlar ve aynı eğitim döneminin sonunda sona erer. Bu dönem bir seferlik olup, katılımcının sınıf veya seneyi tekrarlaması halinde aynı haklara sahip olacağı anlamına gelmez. Ancak TUSMER, katılımcıya, fakültenin dördüncü sınıfına başladığında staj derslerine destek olmak için bu derslere katılmasına müsaade edebilir. Yine fakültenin altıncı sınıfına geçtiğinde tüm derslere bir kez daha katılmasına müsaade edebilir. Ancak sözleşme konusu eğitim, katılımcının üniversitesinin beşinci sınıfına başladığı dönemde alacağı eğitim olup, öncesi ve sonrasında verilen eğitimler ücretsiz promosyonlardır.
3.c) Kısa dönem gurubu: Yıl içerisindeki zamanı ve eğitim süresi TUSMER tarafından belirlenen, madde 3.a deki konularda daha özet bilgileri kapsayan eğitimlerdir.
3.c) TUS Kampı: Genellikle TUS sınavına yakın ve TUSMER tarafından belirlenecek bir tarihte ve genellikle uzun dönemde verilen eğitim süresinin yarısına tekabül eden ve 3.a maddesindeki konularda sınav öncesi son tekrar eğitimleridir. Bu eğitimlerin sürelerini belirleme hakkı TUSMER’e aittir.
3.d) Vaka Kampı-Soru Kampı: Genellikle sınavlardan önce yapılan ve değişik soru tiplerini değerlendirmeye yönelik soru çözme eğitimleridir. Yine bu eğitimlerin yıl içerisindeki zamanı ve eğitim süresi TUSMER tarafından belirlenen, madde 3.a deki konuları kapsayan soru çözme eğitimlerdir.
MADDE-4
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.a) TUSMER ’in Yükümlülükleri:

4.a.1) TUSMER işbu sözleşme ile katılımcıya aşağıda yazılı eğitim paketlerinde bir dönem ve bir sefer için eğitim ve ders notlarını vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
• Uzun Dönem Gurubu.
• TUS Kampı.
İşbu sözleşme hükümlerine göre TUSMER, KATILIMCI ’ya bir sefer bu paketleri içeren eğitimleri vermeyi taahhüt etmiştir. Ancak düzenlenen kampanyalarla uzun dönem eğitimi birden fazla dönemde tekrarlanabilir, ancak sözleşmeye esas olan bir dönemlik eğitimdir.

4.a.2) TUSMER dönem içerisinde yapılan derslere katılamayan, kaçıran katılımcılarının bu dersleri video kayıtlarından izleyebilmeleri için offline sistemini, katılımcıların hizmetine sunabilir. Bu hizmet, internet üzerinden veya şube merkezinde şube bilgisayarından verilebilir.

4.a.3) TUSMER katılımcının seviye durumu ve ilerleyişine göre yeteri kadar deneme sınavı yapacaktır.

4.b) Katılımcının Yükümlülükleri:

4.b.1) Katılımcı derslere zamanında katılmalı ve kendisine seviye ilerlemelerine ilişkin yapılan uyarılar ve tavsiyelere itibar etmelidir.

4.b.2) Yapılan bu sözleşme gayri kabili rücu dur. Katılımcı; işbu sözleşmenin tanzim ve imzasından sonra herhangi bir nedenle sözleşmeden geri dönemeyeceğini bilerek ve kabul ederek bu sözleşmeyi imzalamıştır.

4.b.3) Katılımcı Kurum içerisinde adaba ve ahlaka mugayir tavır ve davranışlar sergileyemez, yasalara aykırı söylemlerde bulunamaz, herhangi bir siyasi görüşün tanıtım ve propagandasını yapamaz.

4.b.4) Katılımcı kayıt esnasında T.C. Kimlik Numarasını vermekle yükümlüdür. Kurum katılımcıların TUS sonuçlarını ve derecelerini TUSMER internet sitesinde, tanıtım materyallerinde ve reklam çalışmaları için her tür medya aracında gerçek adı ile kullanabilir. Katılımcı bu formu imzaladığı anda bu hakkı kuruma kalıcı olarak vermiştir. Bu hak, ancak kurumun resmi yetkililerinden alınacak iptal yazısı ile iptal olur.

4.b.5) Sınavda dereceye girenler, katılımcılar ile TUSMER tarafından medya araçlarında (internet, dergi, gazete, bülten, interaktif CD) kullanmak üzere röportaj yapılır, reklam amaçlı afiş ve/veya broşürlerde fotoğrafları yayınlanır, bu durum katılımcıya ilave bir hak doğurmaz.

5-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:

5.a) İşbu sözleşme …………………. Tarihinde kendiliğinden sona erecektir. Ancak, kamu otoritesi tarafından bu alanda özel eğitim ve kurs vermesini engelleyecek bir mevzuat hükmolunduğunda, hükmün yürürlüğe girdiği tarihte sona erer.

6-GİZLİLİK
İşbu sözleşme taraflar arasında gizli olup, tamamı veya bir veya birkaç maddesi üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.

Bu sözleşme sadece baş sayfada kişisel bilgileri yer alan kişi ile TUSMER arasında imzalanmıştır.
Bu sözleşmede yer almayan yazılı ve imzalı olarak belirtilmeyen hiçbir husus, sözlü olarak belirtilse dahi kurumu bağlamaz. Katılımcı sadece bu sözleşmedeki şartların geçerli olduğunu bilir ve kabul eder.

OKUDUM ONAYLIYORUM VE KAYIT YAPTIRIYORUM

Tarih :   …………………..                                                                               Üye  Adı Soyadı :…………………..

İmza